INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov

Register tried prvkov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried

Názov: Register tried prvkov

Obsah:

Register tried prvkov obsahuje všetky triedy prvkov a ich atribúty UML modelu katalógu tried prvkov MŽP SR.

Vlastník: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Správca registra: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Kontrolný orgán: Rezortná pracovná skupina pre INSPIRE


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov

Názov Kód Komplex Krajinná štruktúra Zdroj triedy Stav
Litotyp Pg001 Komplex geológia Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Areál pokryvného sedimentu a pôdotvorného substrátu Pg002 Komplex geológia Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Tektonická línia Pg004 Komplex geológia Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Neotektonický blok Pg005 Komplex geológia Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Klimatická oblasť Po001 Komplex ovzdušie - klíma Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Areál komplexnej pôdnej jednotky Pp001 Komplex pôda Prvotná krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Izobata Be015 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Vrstevnica Ca010 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Chrbátnica Ca020 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Údolnica Ca025 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Terénna hrana Ca026 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Výšková kóta Ca030 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Areál rovnakej vertikálnej členitosti reliéfu Pr001 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Areál rovnakého morfograficko-polohového typu Pr002 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Geomorfologická jednotka Pr003 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Elementárny gravitačný areál Pr005 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Ekoregión podľa RSV Pr006 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Digitálny model reliéfu Pr100 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Sklon reliéfu Pr101 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Orientácia reliéfu Pr102 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Normálová krivosť Pr103 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Horizontálna krivosť Pr104 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Dĺžka svahu Pr105 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Prispievajúca plocha Pr106 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Bod výškového poľa Zb065 Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Areál rovnakej makroseizmickej aktivity Ps001 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Svahový pohyb Ps002 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Areál rovnakého radónového rizika Ps003 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Odberné miesto vzorky chemizmu hornín Ps004 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Odberné miesto vzorky riečneho sedimentu Ps005 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Odberné miesto vzorky pôdy Ps006 Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Hydrogeologický rajón Pv001 Komplex voda podzemná Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Geotermálna štruktúra Pv002 Komplex voda podzemná Prvotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Podrobné povodie Pw001 Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Základné povodie Pw002 Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Čiastkové povodie Pw003 Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Hlavné povodie Pw004 Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Rozvodnica Pw005 Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Areál krajinnej pokrývky Rl001 Komplex krajinná pokrývka - CORINE Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Monitorovací objekt podzemných vôd Rm001 Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Monitorovací objekt povrchových vôd Rm002 Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Monitorovací objekt ovzdušia Rm003 Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Objekt meteorologického a klimatologického monitoringu Rm004 Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Monitorovacia lokalita pôdy Rm005 Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP, SAŽP Platný
Areál ornej pôdy Ea010 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Vinica Ea050 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Chmeľnica Ea055 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Areál travalého trávnateho porastu Rp001 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Sad Rp002 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Záhrada Rp003 Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Budova Al015 Komplex sídelných objektov Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Kultúrno-historický areál Rs001 Komplex sídelných objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MK SR Platný
Železničný úsek An011 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Cestný úsek Ap031 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Letisko Rt001 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Prístav Rt002 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Úsek elektrického vedenia Rt003 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Objekt elektrického vedenia Rt004 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Energetické zariadenie Rt005 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MH SR, SE,a.s., Teplárenské spoločnosti Platný
Produktovod Rt006 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MH SR, SPP a.s., Transpetrol Platný
Objekt na produktovode Rt007 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - MH SR, SPP a.s., Transpetrol Platný
Verejný vodovod Rt008 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Čerpacia stanica Rt009 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Vodojem Rt010 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Úpravňa vody Rt011 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Kanalizácia Rt012 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Čistiareň odpadových vôd Rt013 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra VÚVH Platný
Kanalizačná výusť Rt014 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Úprava toku Rt015 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Ochranná hrádza Rt016 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Objekt na toku Rt017 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Prevod vody Rt019 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Priehradné teleso Rt020 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SVP Platný
Staré banské dielo Rt021 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Ložisko nevyhradeného nerastu Rt022 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Skládka Rt023 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Spaľovňa Rt024 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Odkalisko Rt025 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Rt026 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Zberný dvor Rt027 Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Les Ec015 Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie Druhotná krajinná štruktúra Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Plocha skupinovej nelesnej drevinnej vegetácie Rv001 Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie Druhotná krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Línia nelesnej drevinnej vegetácie Rv002 Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie Druhotná krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Bod nelesnej drevinnej vegetácie Rv003 Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie Druhotná krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Segment líniového vodného útvaru Rw001 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Plošný vodný útvar Rw002 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Podzemný vodný zdroj Rw003 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Povrchový zdroj vody Rw004 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geotermálny zdroj Rw005 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Zdroj prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej stolovej vody Rw006 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra SAŽP Platný
Plocha vodného toku Sa010 Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Izolínia koncentrácie SO2 v ovzduší Tc001 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Izolínia koncentrácie NO2 v ovzduší Tc002 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Izolínia koncentrácie CO v ovzduší Tc003 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Izolínia koncentrácie PM10 v ovzduší Tc004 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Areál rovnakej vodnej erózie pôdy Tc005 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Areál rovnakej veternej erózie pôdy Tc006 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Areál rovnakej kategórie zhutnenia pôdy Tc007 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Areál rovnakej citlivosti a odolnosti pôd Tc008 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Vyústenie odpadových vôd Tc009 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SVP Platný
Zdroj znečistenia Tc010 Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SHMÚ Platný
Národná kultúrna pamiatka Th001 Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - MK SR Platný
Plocha pamiatkovej ochrany Th002 Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - MK SR Platný
Veľkoplošné chránené územie Tk001 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Maloplošné chránené územie Tk002 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Chránený krajinný prvok Tk003 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Chránené vtáčie územie Tk004 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Územie európskeho významu Tk005 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Biosferická rezervácia Tk006 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Ramsarská lokalita Tk007 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Územie prírodného dedičstva UNESCO Tk008 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra SSJ SR Platný
Chránený strom Tk009 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra ŠOP Platný
Prvok ÚSES Tk010 Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Objekt ochrany nerastných zdrojov Tn001 Komplex ochrana nerastných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra ŠGÚDŠ Platný
Areál rovnakej produkčnej kvality pôdy Tp001 Komplex ochrana pôdnych zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - VÚPOP Platný
Vinohradnícky rajón Tp002 Komplex ochrana pôdnych zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Hydromeliorácia Tp003 Komplex ochrana pôdnych zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Administratívna a územná hranica Fa000 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra ZB GIS Platný
Katastrálne územie Tu001 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Lesný hospodársky celok Tu005 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Lesný užívateľský celok Tu006 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Územie poľnohospodárskeho podniku Tu007 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Územie odštepného závodu SVP Tu008 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra SVP Platný
Územie poľovného a rybného hospodárstva Tu009 Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Úrady ŽP Platný
Ochranné pásmo výrobných a technických objektov Tv001 Komplex ochranné pásma a zóny výrobných a technických prostriedkov Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Chránená vodohospodárska oblasť Tw001 Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra VÚVH Platný
Zraniteľná oblasť Tw002 Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Ochranné pásmo vodárenského zdroja Tw003 Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Povodie vodárenského toku Tw004 Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra VÚVH Platný
Inundačné územie Tw005 Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra SVP Platný
OP prírodných liečivých zdrojov a minerálnych stolových vôd Tz001 Komplex ochrana zdrojov zdravia Terciérna krajinná štruktúra Externý zdroj - MZ SR Platný
Pomoc