INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky

Kategória krajinnej pokrývky

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky

Názov: Kategória krajinnej pokrývky

Popis:

Udáva kategóriu krajinnej pokrývky (CORINE land cover classes)


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Súvislá sídelná zástavba Platný
Nesúvislá sídelná zástavba Platný
Priemyselné a obchodné areály Platný
Cestná a železničná sieť a priľahlé areály Platný
Areály prístavov Platný
Areály letísk Platný
Ťažba Platný
Areály skládok (smetiská) Platný
Areály výstavby Platný
Areály sídelnej vegetácie Platný
Šport a rekreácia Platný
Nezavlažovaná orná pôda Platný
Vinice Platný
Ovocné stromy a plantáže ovocnín Platný
Trávnaté porasty (lúky a pasienky) Platný
Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr Platný
Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie Platný
Listnaný les Platný
Ihličnatý les Platný
Zmiešaný les Platný
Prirodzené lúky Platný
Vresoviská, slatiny a kosodrevina Platný
Prechodné lesokroviny Platný
Pláže, duny, piesky Platný
Skaly Platný
Areály s riedkou vegetáciou Platný
Spáleniská Platný
Močiare Platný
Rašeliniská Platný
Vodné toky Platný
Vodné plochy Platný
Líniová zeleň (brehové porasty, vetrolamy, aleje) Platný
Líniová zeleň prevažne v prírodnej krajine Platný
Pomoc