INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov

Register číselníkov a dátových typov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov

Názov: Register číselníkov a dátových typov

Obsah:

Register číselníkov a dátových typov obsahuje číselníky a dátové typy UML modelu katalógu tried prvkov MŽP SR.

Vlastník: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Správca registra: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Kontrolný orgán: Rezortná pracovná skupina pre INSPIRE


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam číselníkov a primitívnych dátových typov

Názov Kód Stav
Dátum, čas Platný
Textová hodnota Platný
Číselná hodnota - integer Platný
Číselná hodnota - real Platný
Logický (Áno/Nie) Platný
Geometria prvku - raster Platný
Geometria prvku - bod Platný
Geometria prvku - čiara Platný
Geometria prvku - čiarový so sieťovou topológiou Platný
Geometria prvku - plocha Platný
Horizontálna presnosť Ach Platný
Vertikálna presnosť Acv Platný
Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV Alt Platný
Typ, účel využívania budovy Bfc Platný
Charakteristika hranice Bst Platný
Chemický stav vodného útvaru podľa RSV Chs Platný
Kategória krajinnej pokrývky Clc Platný
Spoľahlivosť Cnf Platný
Spoľahlivosť údajov podľa RSV Cnl Platný
Typ vrstevnice Cot Platný
Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV Dec Platný
Druh monitorovacej lokalty pôdy Dmp Platný
Druh kanalizácie Drk Platný
Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV Ecp Platný
Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV Ecs Platný
Kód ekoregiónu podľa RSV Erc Platný
Erodovateľnosť pôdy Ero Platný
Úroveň prvku systému ekologickej stability Esu Platný
Aktuálny stav objektu Exs Platný
Štruktúra objektu Fco Platný
Funkcia lesa Ful Platný
Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV Gec Platný
Geomorfologická sústava Gj1 Platný
Geomorfologická podsústava Gj2 Platný
Geomorfologická provincia Gj3 Platný
Geomorfologická subprovincia Gj4 Platný
Geomorfologická oblasť Gj5 Platný
Geomorfologický celok Gj6 Platný
Geomorfologický podcelok Gj7 Platný
Geomorfologická časť Gj8 Platný
Kategória horizontálnej krivosti reliéfu Hkr Platný
Obsah humusu v pôde Hum Platný
Typ budovy využívanej na náboženské účely Hwt Platný
Hydrologická charakteristika podľa sezónneho výskytu vody Hyc Platný
Kategória chráneného územia Kcu Platný
Typ kultúrno-historického areálu Kha Platný
Kategória hĺbky pôdy Khp Platný
Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva Koz Platný
Stupeň kvality pôdy Kpo Platný
Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z Kpv Platný
Kategória svahového pohybu Ksp Platný
Kategória prvku ÚSES Kus Platný
Kategória vertikálneho pohybu Kvp Platný
Kategória zdroja znečistenia ovzdušia Kzn Platný
Lokalizácia kultúrnej pamiatky Lkp Platný
Relatívna poloha objektu Loc Platný
Kategória mapolpošného chráneného územia Mck Platný
Morfografický typ reliéfu Mtr Platný
Kategória normálovej krivosti reliéfu Nkr Platný
Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu Opp Platný
Palivo Pal Platný
Poloha formy reliéfu Pfr Platný
Pôdny horizont Pho Platný
Prevod napätia v elektrorozvodnom zariadení Pna Platný
Typ povrchového odberu Pod Platný
Stupeň poškodenia lesa Pol Platný
Druh vodnej plochy Pop Platný
Kategória pôdneho typu Pot Platný
Kategorizácia produktov Pro Platný
Kategória pôdneho subtypu Psu Platný
Prevod tlaku Ptl Platný
Trend znečistenia podľa RSV Ptr Platný
Pôvod vodného útvaru Pvu Platný
Kvantitatívny stav podľa RSV Qst Platný
Typ cesty Rdt Platný
Rozchod koľajníc Rgc Platný
Zdroj pohonu Rra Platný
Kategorizácia železníc Rrc Platný
Stuprň radónového rizika z geologického podložia Rri Platný
Rád rozvodnice Rro Platný
Druh elektrického prúdu Rrp Platný
Typ povrchu cesty Rst Platný
Počet koľají Rta Platný
Kategória odpadových vôd podľa čistenia Scv Platný
Stupeň erózie pôdy Seo Platný
Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV Siz Platný
Skeletnatosť pôdy Skl Platný
Kategória sklonu reliéfu Skr Platný
Materiálové zloženie povrchu Smc Platný
Stav poznania objektu Soi Platný
Stupeň odolnosti a citlivosti pôd Sop Platný
Stupeň ochranného pásma vodného zdroja Soz Platný
Správca vodného toku Spv Platný
Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja Svz Platný
Stupeň zvetranosti hornín Szh Platný
Stupeň zhutnenia pôdy Szp Platný
Typ banského diela Tbd Platný
Typ čerpacej stanice Tce Platný
Typ čistiarne odpadových vôd Tcv Platný
Typ elementárneho gravitačného areálu Teg Platný
Typ elektrorozvodného objektu Teo Platný
Typ hydromeliorácie Thy Platný
Typ meteorologickej a klimatologickej stanice Tmm Platný
Technologická úroveň monitorovacieho objektu Tmo Platný
Typ monitorovacej lokalty pôdy Tmp Platný
Typ monitorovacej stanice ovzdušia Tmv Platný
Typ objektu na produktovode Tob Platný
Typ odkaliska Tod Platný
Typ objektu na výrobu energie Toe Platný
Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov Top Platný
Typ objektu na toku Tot Platný
Typ plochy pamiatkovej ochrany Tpo Platný
Typ monitorovacieho objektru podzemných vôd Tpv Platný
Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd Tpw Platný
Typ lesného porastu Tre Platný
Tvar riečnej siete Trs Platný
Trieda skládky odpadov Tsk Platný
Typ spaľovne odpadu Tsl Platný
Typ terénnej hrany Tth Platný
Typ tektonickej línie Ttl Platný
Typ trvalého trávnatého porastu Ttp Platný
Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému Tuc Platný
Typ úpravy toku Tut Platný
Typ areálu vertikálnej členitosti Tvc Platný
Typ vodojemu Tvj Platný
Typ vodovodu Tvo Platný
Typ vzorkovanej pôdy Tvp Platný
Typ vodného zdroja Tvz Platný
Typ kanalizácie Tyk Platný
Typ záhrady Tza Platný
Využitie - účel Use Platný
Typ vegetácie lesného porastu Veg Platný
Vlhkostný režim pôdy Vrp Platný
Zonácia - stupeň ochrany Zon Platný
Zrnitosť pôdy Zrn Platný
Pomoc