INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Viac informácií

O systéme registrov ENIPI

SR ENIPI poskytuje centrálny prístupový bod k rade centrálne riadených registrov. Obsah týchto registrov je vymedzený zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a súvisiacimi právnymi predpismi predovšetkým z oblasti životného prostredia a informatizácie verejnej správy. Vo väzbe na ďalšie relevantné požiadavky (napr. eGovernment, Iniciatíva otvoreného vládnutia a pod.) bude tento register postupne aktualizovaný.

Údaje, metaúdaje a služby vymieňané v kontexte INSPIRE infraštruktúry obsahujú rad vlastností, ktorých hodnoty sú prevzaté zo zadefinovaných zoznamov položiek. Zvýšeniu interoperability napomôže odkazovanie na tieto hodnoty prostredníctvom jedinečných identifikátorov skôr než prostredníctvom textových popisov. Registre poskytujú prostriedky na prideľovanie identifikátorov položiek, vrátane ich názvu, definície, popisu (v prípade potreby i v rôznych jazykoch), prípadne i ďalších špecifických vlastností položiek.

Organizácie rezortu Ministerstva životného prostredia patria medzi významných tvorcov a správcov rozsiahleho množstva priestorových informácií a sieťových služieb nad nimi vytvorených (vrátane popisných metaúdajov). Pre dosiahnutie ich efektívnej správy a výmeny bol už v roku 2008 vytvorený Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny (KO IMK).

Vo väzbe na nové požiadavky v oblasti legislatívy a štandardizácie bol pôvodný obsah KO IMK premigrovaný do SR NIPI verzie 01 aby slúžil ako podklad pre ďalšie aktivity v oblasti zefektívnenia výmeny a prístupu k environmentálnym priestorovým údajom.

Poďakovanie

SR ENIPI je založený na softvéri Re3gistry, ktorý je vyvíjaný v rámci projektu ARe3NA ako súčasť riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA program). Cieľom projektu Are3NA je vytvoriť opätovne využiteľnú INSPIRE referenčnú platformu, ktorá identifikuje a vytvára spoločné komponenty pre úspešnú implementáciu smernice INSPIRE.

Pomoc